ทำเนียบผู้บริหาร

ลำดับที่ชื่อ-สกุลปี พ.ศ. ที่ดำรงตำแหน่ง
1นายชะลอ ฉายวิโรจน์1 เมษายน 2503 – 1 มกราคม 2512
2นายชุมพล ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา1 กันยายน 2513 – 19 มิถุนายน 2529
3นายชะนะ  กมลลานนท์24 มิถุนายน 2529 – 14 พฤษภาคม 2532
4นายสุนทร  ธาราดล14 พฤษภาคม 2532 – 21 กรกฎาคม 2535
5นายพยุงศักดิ์  อินทนิล25 กรกฎาคม 2535 – 19 กุมภาพันธ์ 2541
6นายอนันต์  พระเดโช20 กุมภาพันธ์ 2541 – 30 กันยายน 2544
7นายประสิทธิ์  เหลืองทอง24 ตุลาคม 2544 – 17 ธันวาคม 2552
8นายมนูญ  เชื้อชาติ18 ธันวาคม 2552 – 10 พฤศจิกายน 2554
9นายวิษณุ  ผสมทรัพย์11 พฤศจิกายน 2554 – 10 ตุลาคม 2559
10นายสมศักดิ์  ด้วงเจริญ11 พฤศจิกายน 2559 – 30 กันยายน 2564
11นายสยาม มากอุส่าห์1 ตุลาคม 2564 – ผู้อำนวยการคนปัจจุบัน