ทำเนียบผู้บริหาร

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ปี พ.ศ. ที่ดำรงตำแหน่ง
1 นายชะลอ ฉายวิโรจน์ 1 เมษายน 2503 – 1 มกราคม 2512
2 นายชุมพล ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 1 กันยายน 2513 – 19 มิถุนายน 2529
3 นายชะนะ  กมลลานนท์ 24 มิถุนายน 2529 – 14 พฤษภาคม 2532
4 นายสุนทร  ธาราดล 14 พฤษภาคม 2532 – 21 กรกฎาคม 2535
5 นายพยุงศักดิ์  อินทนิล 25 กรกฎาคม 2535 – 19 กุมภาพันธ์ 2541
6 นายอนันต์  พระเดโช 20 กุมภาพันธ์ 2541 – 30 กันยายน 2544
7 นายประสิทธิ์  เหลืองทอง 24 ตุลาคม 2544 – 17 ธันวาคม 2552
8 นายมนูญ  เชื้อชาติ 18 ธันวาคม 2552 – 10 พฤศจิกายน 2554
9 นายวิษณุ  ผสมทรัพย์ 11 พฤศจิกายน 2554 – 10 ตุลาคม 2559
10 นายสมศักดิ์  ด้วงเจริญ 11 พฤศจิกายน 2559 – 30 กันยายน 2564
11 นายสยาม มากอุส่าห์ 1 ตุลาคม 2564 – ผู้อำนวยการคนปัจจุบัน