ประกาศ ศูนย์การแข่งขัน”คอมพิวเตอร์” กลุ่มสหวิทยาเขต สพม. ชลบุรี เขต 3