วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ตราประจำโรงเรียน
เสมาธรรมจักรล้อมรอบด้วยใบโพธิ์เป็นวงกลม
มีคำว่า ปณฺญา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นแก้วของนรชน

คติธรรม
ปณฺญา นรานํ รตนํ
(ปัญญาเป็นแก้วของนรชน)

สีประจำโรงเรียน
แสด-ขาว
สีแสด : สีประจำวันเกิดของหลวงพ่อบุญมี
สีขาว : สีของพระพุทธศาสนา

ปรัชญาโรงเรียน
ทุกคนมีคุณค่าต่อสังคม

ต้นไม้ประจำโรงเรียน
ต้นโพธิ์

อักษรย่อประจำโรงเรียน
พ.ส.พ.

คำขวัญ(Motto)
เรียนดี เล่นดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม
Study well play well nave self-discipline strive for good moral.

วิสัยทัศน์(Vision)
สร้างคนดี มีความรู้ สู่สากล

อัตลักษณ์นักเรียนโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร
เก่งวิชา กล้าแสดงออกและสร้างสรรค์

เอกลักษณ์โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร
แหล่งสร้างคนดี