ผลงานนักเรียน

เด็กดีศรีโพธิ์ รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง การเเข่งขันเล่านิทานภาษาจีน ด้วยคะแนน 90.67

ห้องเรียนภาษาจีน โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวศรัณยา หอมมาลา ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง การเเข่งขันเล่านิทานภาษาจีน ด้วยคะแนน 90.67 และนางสาวจิรสิน ชูรัศมี ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงจีน ด้วยคะแนน 87.33 กับห้องเรียนขงจื่อโรงเรียนระยองวิทยาคม

????????

ครูผู้ฝึกซ้อม
ครูอรทัย ทรัพย์วิริยา
ครูมนัสนันท์ อิ่มใจ

????????

นิสิตฝึกสอน
นางสาวสุวิชญา คชรัตน์
นางสาวสุมาวดี ประทุมแสง
นางสาววริษฐา สีจำปา
นางสาวโชติกา รุ่งเรืองกนก
 

ใส่ความเห็น