วันพุธ, พฤษภาคม 22, 2024
Latest:
PSPNEWS

บันทึกข้อตกลง (MOU) โครงการการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระหว่าง โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร ชลบุรี กับหน่วยงานศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหา ยาเสพติด เมืองพัทยา

บันทึกข้อตกลง (MOU) โครงการการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระหว่าง โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร ชลบุรี กับหน่วยงานศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหา ยาเสพติด เมืองพัทยา

รูปภาพเพิ่มเติม : https://drive.google.com/drive/folders/1junBvaqUFpR-rySkPqK4Fepcd1FAIEOQ?fbclid=IwAR3Q6zJ_-mAYeb23sHJHwMtoqUUe6-zcZ2YMgJlNY37aKB-ZfWsdYpOhXt4