PSPNEWS

ขอแสดงความยินดีกับคุณครู 11 ท่าน ผ่านเกณฑ์การประเมิน วิทยฐานะครูชำนาญการและชำนาญการพิเศษ

ขอแสดงความยินดีกับคุณครู 11 ท่านผ่านเกณฑ์การประเมิน วิทยฐานะครูชำนาญการและชำนาญการพิเศษในระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล (DPA) ตามหลักเกณฑ์ ว9/2564