PSPNEWSกิจกรรมในโรงเรียน

โครงการให้ความรู้ทางกฏหมายสำหรับนักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ในรูปแบบการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบทางออนไลน์

วันที่ 26 กรกฏาคม 2566
โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร ได้จัดโครงการให้ความรู้ทางกฏหมายสำหรับนักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ในรูปแบบการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบทางออนไลน์และเพื่อให้นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาได้ตระหนักและรู้เท่าทันภัยร้ายแรงที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีทางออนไลน์ โดยสำนักงานคดีค้ามนุษย์ สำนักงานอัยการสูงสุด ณ ห้องประชุมอินทนิล โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร