ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2567

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2567

2 มกราคม 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกสำหรับเครื่องสำเนาเอกสาร
4 มกราคม 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถบัสโดยสารขนาดใหญ่
9 มกราคม 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคอมพิวเตอร์ ALL IN ONE
10 มกราคม 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถโดยสารปรับอากาศขนาดใหญ่

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2566

8 ธันวาคม 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 80 แกรม
8 ธันวาคม 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องจุลทรรศน์ 2 ตา ดิจิตอล พร้อมแทบเล็ต
14 ธันวาคม 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถบัสโดยสารปรับอากาศขนาดใหญ่
20 ธันวาคม 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถบัสโดยสารขนาดใหญ่
27 ธันวาคม 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ปรับปรุงระบบเสียงตามสายพร้อมติดตั้ง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566

7 พฤศจิกายน 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ซอมบำรุงลิฟท์พร้อมติดตั้ง
8 พฤศจิกายน 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้นักเรียน
10 พฤศจิกายน 2566 ประการผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ALL IN ONE สำหรับห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ด้วย e-bidding
14 พฤศจิกายน 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทาสีพื้นไม้อาคารเรียน
15 พฤศจิกายน 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู
16 พฤศจิกายน 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรถบัสโดยสารปรับอากาสขนาดใหญ่
21 พฤศจิกายน 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรังปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู
28 พฤศจิกายน 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ทะเบียน นค 8040 ชบ
30 พฤศจิกายน 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำนักเรียนหญิง
30 พฤศจิกายน 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถบัสโดยสารปรับอากาศขนาดใหญ่

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2566

5 ตุลาคม 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้นักเรียน
17 ตุลาคม 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 80 แกรม
24 ตุลาคม 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำรูปหล่อหลวงพ่อบุญมี
24 ตุลาคม 2566 ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ALL IN ONE สำหรับห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ด้วย e-bidding
24 ตุลาคม 2566 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปงม.2567 (จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ALL IN ONE สำหรับห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์)
30 ตุลาคม 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำโต๊ะเทเบิลเทนนิส
30 ตุลาคม 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำร่องระบายน้ำ