PSPNEWS

ขอแสดงความยินดีกับ ว่าที่ ร.ต.ต. ธีร์ ปัญญาตระกูล กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ ผ่านเกณฑ์การประเมิน วิทยฐานะครูชำนาญการ (คศ.2)

ขอแสดงความยินดีกับ ว่าที่ ร.ต.ต. ธีร์ ปัญญาตระกูล กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ ผ่านเกณฑ์การประเมิน วิทยฐานะครูชำนาญการ (คศ.2) ในระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล (DPA) ตามหลักเกณฑ์ ว9/2564