Author: adminpho

PSPNEWS

วันที่ 7 กรกฎาคม 2566 ยินดีต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น จากจังหวัดขอนแก่น ณ ห้องประชุมสายใยโพธิ์ โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร

วันที่ 7 กรกฎาคม 256

Read More
PSPNEWS

วันที่ 22 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00 น. โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคารได้รับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ปีการศึกษา 2565 จากคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ การบริหารจัดการศึกษา ณ ห้องประชุมสายใยโพธิ์ โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร

วันที่ 22 มิถุนายน 2

Read More
PSPNEWS

บันทึกข้อตกลง (MOU) โครงการการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระหว่าง โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร ชลบุรี กับหน่วยงานศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหา ยาเสพติด เมืองพัทยา

บันทึกข้อตกลง (MOU)

Read More
PSPNEWS

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2, 3, 5, 6, โครงการ Education HUB (2A, 3A, 5A, 6A) และจ่ายเงินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายฯ (เรียนฟรี 15 ปี) ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 17 มิถุนายน 2

Read More