คณะผู้บริหาร ครู นักเรียนร่วมพิธีกิจกรรมถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

วันที่ 27 กรกฎาคม 25

Read more