ประกาศ ศูนย์การแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 71 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

ตารางการจัดการแข่งขันทักษะงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 71 ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ณ โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร ในระหว่างวันที่ 25-26 มกราคม 2567
วันพฤหัสบดีที่  25  มกราคม  พ.ศ. 2567
ที่ รายการ ระดับ วันที่ เวลา สถานที่
1 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น  ม.4-6 25 มกราคม 2567 9.00 น.- 13.00 น. โรงฝึกช่าง
2 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่  ม.4-6 25 มกราคม 2567 9.00 น.- 12.00 น. อาคารเฉลิมพระเกียรติ ห้อง 6101,6102
3 การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-6 25 มกราคม 2567 9.00 น.- 12.00 น. หอประชุมเชื้อชาติ
4 การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-6 25 มกราคม 2567 9.00 น.- 12.00 น. หอประชุมเชื้อชาติ
5 การแข่งขันจัดสวนแก้ว ม.4-6 25 มกราคม 2567 9.00 น.- 12.00 น. หอประชุมเชื้อชาติ
6 การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-6 25 มกราคม 2567 9.00 น.- 12.00 น. หอประชุมธาราดล
7 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-6 25 มกราคม 2567 9.00 น.- 12.00 น. ใต้อาคารเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 6
8 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ  ม.4-6 25 มกราคม 2567 9.00 น.- 12.00 น. ใต้อาคารเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 6
9 การแข่งขันแกะสลักผักและผลไม้  ม.4-6 25 มกราคม 2567 9.00 น.- 12.00 น. ใต้อาคารวิทยาศาสตร์ อาคาร 4
วันศุกร์ที่  26  มกราคม  พ.ศ. 2567
ที่ รายการ ระดับ วันที่ เวลา สถานที่
1 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น  ม.1-3 26 มกราคม 2567 9.00 น.- 13.00 น. โรงฝึกช่าง
2 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่  ม.1-3 26 มกราคม 2567 9.00 น.- 12.00 น. อาคารเฉลิมพระเกียรติ ห้อง 6101,6102
3 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ  ม.1-3 26 มกราคม 2567 9.00 น.- 12.00 น. หอประชุมเชื้อชาติ
4 การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-3 26 มกราคม 2567 9.00 น.- 12.00 น. หอประชุมเชื้อชาติ
5 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-3 26 มกราคม 2567 9.00 น.- 12.00 น. หอประชุมเชื้อชาติ
6 การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-3 26 มกราคม 2567 9.00 น.- 12.00 น. หอประชุมธาราดล
7 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-3 26 มกราคม 2567 9.00 น.- 12.00 น. ใต้อาคารเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 6
8 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ  ม.1-3 26 มกราคม 2567 9.00 น.- 12.00 น. ใต้อาคารเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 6
9 การแข่งขันแกะสลักผักและผลไม้  ม.1-3 26 มกราคม 2567 9.00 น.- 12.00 น. ใต้อาคารวิทยาศาสตร์ อาคาร 4

 

การจัดการแข่งขันทักษะงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 71 ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง   กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ณ โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร ในระหว่างวันที่ 25-26 มกราคม 2567
รายการแข่งขันวันศุกร์ ที่  26  มกราคม  2567  (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น)
ที่ รายการ ระดับ สหวิทยาเขต โรงเรียน
1 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น  ม.1-3 ชลบุรี 1 โรงเรียนบ้านบึง”อุตสาหกรรมนุเคราะห์”
  14 ทีม     โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา
        โรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยา
      ชลบุรี 2 โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
        โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
        โรงเรียนเทพศิรินทร์ชลบุรี (อุทกฯ อุปถัมภ์)
      ชลบุรี 3 โรงเรียนบางละมุง
        โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม
        โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา”กรุงไทยอนุเคราะห์”
      ระยอง 1 โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา
        โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร
        โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม
      ระยอง 2 โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา
        โรงเรียนแกลง”วิทยสถาวร”
2 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่  ม.1-3 ชลบุรี 1 โรงเรียนชลกันยานุกูล
  14 ทีม     โรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยา
        โรงเรียนบ้านบึง”อุตสาหกรรมนุเคราะห์”
      ชลบุรี 2 โรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยา
        โรงเรียนพานทองสถาชนูปถัมภ์
        โรงเรียนหัวถนนวิทยา
      ชลบุรี 3 โรงเรียนศรีราชา
        โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม
        โรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคม
      ระยอง 1 โรงเรียนนิคมวิทยา
        โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร
        โรงเรียนบ้านค่าย
      ระยอง 2 โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา
        โรงเรียนสุนทรภาพิทยา
3 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ  ม.1-3 ชลบุรี 1 โรงเรียนบ้านบึง”อุตสาหกรรมนุเคราะห์”
  10 ทีม     โรงเรียนชลกันยานุกูล
        โรงเรียนเทศบาล 1 (สถาวร)
      ชลบุรี 2 โรงเรียนหัวถนนวิทยา
        โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร
      ชลบุรี 3 โรงเรียนเมืองพัทยา 7 (บ้านหนองพังแค)
        โรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคม
      ระยอง 1 โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
        โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร
      ระยอง 2 โรงเรียนแกลง”วิทยสถาวร”
         
         
4 การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-3 ชลบุรี 1 โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)
  9 ทีม      
      ชลบุรี 2 โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
         
      ชลบุรี 3 โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร
        โรงเรียนศรีราชา
        โรงเรียนสิงห์สมุทร
      ระยอง 1 โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา
        โรงเรียนบ้านค่าย
        โรงเรียนนิคมวิทยา
      ระยอง 2 โรงเรียนแกลง”วิทยสถาวร”
5 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-3 ชลบุรี 1 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
  14 ทีม     โรงเรียนบ้านบึง”อุตสาหกรรมนุเคราะห์”
        โรงเรียนชลกันยานุกูล
      ชลบุรี 2 โรงเรียนพานทอง
        โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
      ชลบุรี 3 โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม
        โรงเรียนบางละมุง
        โรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคม
      ระยอง 1 โรงเรียนวัดป่าประดู่
        โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
        โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
      ระยอง 2 โรงเรียนแกลง”วิทยสถาวร”
        โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา
        โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา
6 การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-3 ชลบุรี 1 โรงเรียนชลบุรี”สุขบท”
  7 ทีม     โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)
      ชลบุรี 2 โรงเรียนพานทอง
      ชลบุรี 3 โรงเรียนสิงห์สมุทร
      ระยอง 1 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร
        โรงเรียนนิคมวิทยา
      ระยอง 2 โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา
7 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-3 ชลบุรี 1 โรงเรียนบ้านบึง”อุตสาหกรรมนุเคราะห์”
  15 ทีม     โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)
        โรงเรียนชลกันยานุกูล
      ชลบุรี 2 โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
        โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม
        โรงเรียนประชาสงเคราะห์
      ชลบุรี 3 โรงเรียนพัทยาอรุโณทัย
        โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา”กรุงไทยอนุเคราะห์”
        โรงเรียนสิงห์สมุทร
      ระยอง 1 โรงเรียนวัดป่าประดู่
        โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
        โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร
      ระยอง 2 โรงรียนชำนาญสามัคคีวิทยา
        โรงเรียนวังจันทร์วิทยา
        โรงเรียนแกลง”วิทยสถาวร”
8 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ  ม.1-3 ชลบุรี 1 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
  12 ทีม     โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)
        โรงเรียนชลกันยานุกูล
      ชลบุรี 2 โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
        โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม
        โรงเรียนพานทอง
      ชลบุรี 3 โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา”กรุงไทยอนุเคราะห์”
        โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม
        โรงเรียนบึงศีราชาพิทยาคม
      ระยอง 1 โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา
        โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร
      ระยอง 2 โรงรียนชำนาญสามัคคีวิทยา
9 การแข่งขันแกะสลักผักและผลไม้  ม.1-3 ชลบุรี 1 โรงเรียนแสนสุข
  10 ทีม      
      ชลบุรี 2 โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์
      ชลบุรี 3 โรงเรียนศรีราชา
        โรงเรียนผินแจ่มวิชาสอน
        โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา”กรุงไทยอนุเคราะห์”
      ระยอง 1 โรงเรียนบ้านค่าย
        โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม
        โรงเรียนมัธยมตากสิน ระยอง
      ระยอง 2 โรงรียนชำนาญสามัคคีวิทยา
        โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา

 

การจัดการแข่งขันทักษะงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 71 ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง   กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ณ โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร 
รายการแข่งขันวันพฤหัสบดี ที่  25  มกราคม  พ.ศ. 2567  (มัธยมศึกษาตอนปลาย)
ที่ รายการ ระดับ สหวิทยาเขต โรงเรียน
1 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น  ม.4-6 ชลบุรี 1 โรงเรียนบ้านบึง”อุตสาหกรรมนุเคราะห์”
  14 ทีม     โรงเรียนชลกันยานุกูล
        โรงเรียนสามมุกคริสเตียนวิทยา
      ชลบุรี 2 โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
        โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์
        โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
      ชลบุรี 3 โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม
        โรงเรียนผินแจ่มวิชาสอน
        โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา”กรุงไทยอนุเคราะห์”
      ระยอง 1 โรงเรียนมาบยางพรวิทยาคม
        โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร
        โรงเรียนระยองวิทยาคม
      ระยอง 2 โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา
        โรงเรียนแกลง”วิทยสถาวร”
         
2 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่  ม.4-6 ชลบุรี 1 โรงเรียนสามมุกคริสเตียนวิทยา
  14 ทีม     โรงเรียนบ้านบึง”อุตสาหกรรมนุเคราะห์”
        โรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยา
      ชลบุรี 2 โรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยา
        โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม
        โรงเรียนหัวถนนวิทยา
      ชลบุรี 3 โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม
        โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร
        โรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคม
      ระยอง 1 โรงเรียนนิคมวิทยา
        โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร
        โรงเรียนบ้านค่าย
      ระยอง 2 โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา
        โรงเรียนสุนทรภาพิทยา
         
3 การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-6 ชลบุรี 1 โรงเรียนชลบุรี”สุขบท”
  9 ทีม     โรงเรียนบ้านบึง”อุตสาหกรรมนุเคราะห์”
        โรงเรียนเทศบาล 1 (สถาวร)
      ชลบุรี 2 โรงเรียนหัวถนนวิทยา
      ชลบุรี 3 โรงเรียนเมืองพัทยา 7 (บ้านหนองพังแค)
      ระยอง 1 โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
        โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง
        โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร
      ระยอง 2 โรงเรียนแกลง”วิทยสถาวร”
4 การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-6 ชลบุรี 1 โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)
  11 ทีม     โรงเรียนชลบุรี “สุขบท”
        โรงเรียนชลกันยานุกูล
      ชลบุรี 2 โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร
      ชลบุรี 3 โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร
        โรงเรียนสิงห์สมุทร
        โรงเรียนผินแจ่มวิชาสอน
      ระยอง 1 โรงเรียนระยองวิทยาคม
        โรงเรียนนิคมวิทยา
        โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
      ระยอง 2 โรงเรียนแกลง”วิทยสถาวร”
         
         
5 การแข่งขันจัดสวนแก้ว ม.4-6 ชลบุรี 1 โรงเรียนบ้านบึง”อุตสาหกรรมนุเคราะห์”
  15 ทีม     โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)
        โรงเรียนชลกันยานุกูล
      ชลบุรี 2 โรงเรียนพานทอง
        โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
        โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร
      ชลบุรี 3 โรงเรียนศรีราชา
        โรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคม
        โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร
      ระยอง 1 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
        โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ
        โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร
      ระยอง 2 โรงเรียนแกลง”วิทยสถาวร”
        โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา
        โรงเรียนวังจันทร์วิทยา
6 การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-6 ชลบุรี 1 โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)
  9 ทีม      
      ชลบุรี 2 โรงเรียนพานทอง
      ชลบุรี 3 โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร
        โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม
      ระยอง 1 โรงเรียนนิคมวิทยา
        โรงเรียนมาบยางพรวิทยาคม
        โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร
      ระยอง 2 โรงเรียนวังจันทร์วิทยา
        โรงเรียนห้วยยางศึกษา
7 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-6 ชลบุรี 1 โรงเรียนชลบุรี”สุขบท”
  15 ทีม     โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา
        โรงเรียนบ้านบึง”อุตสาหกรรมนุเคราะห์”
      ชลบุรี 2 โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
        โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร
        โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์
      ชลบุรี 3 โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา”กรุงไทยอนุเคราะห์”
        โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร
        โรงเรียนศรีราชาพิทยาคม
      ระยอง 1 โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม
        โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร
        โรงเรียนบ้านค่าย
      ระยอง 2 โรงรียนชำนาญสามัคคีวิทยา
        โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา
        โรงเรียนแกลง”วิทยสถาวร”
8 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ  ม.4-6 ชลบุรี 1 โรงเรียนชลกันยานุกูล
  14 ทีม     โรงเรียนแสนสุข
        โรงเรียนบ้านบึง”อุตสาหกรรมนุเคราะห์”
      ชลบุรี 2 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
        โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม
      ชลบุรี 3 โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม
        โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา”กรุงไทยอนุเคราะห์”
        โรงเรียนศรีสุวิช
      ระยอง 1 โรงเรียนระยองวิทยาคม
        โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
        โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร
      ระยอง 2 โรงรียนชำนาญสามัคคีวิทยา
        โรงเรียนมกุฏราชวิทยาลัย
        โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา
9 การแข่งขันแกะสลักผักและผลไม้  ม.4-6 ชลบุรี 1 โรงเรียนบ้านบึง”อุตสาหกรรมนุเคราะห์”
  10 ทีม     โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์
        โรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยา
      ชลบุรี 2 โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์
      ชลบุรี 3 โรงเรียนผินแจ่มวิชาสอน
      ระยอง 1 โรงเรียนมัธยมตากสิน ระยอง
        โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร
        โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง
      ระยอง 2 โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา
        โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา