PSPNEWSผลงานนักเรียน

นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาตร์และคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 พร้อมรับโล่รางวัลและเกียรติบัตร

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาตร์และเทคโนโลยี ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาตร์และคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2566 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เมื่อวันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2566
นายศรุศ สวนพลอย นักเรียนชั้น ม.6/1
นางสาวมัญชุสา สะรุโณ นักเรียนชั้น ม.6/1
ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 พร้อมรับโล่รางวัลและเกียรติบัตร โดยมีครูจุฑารัตน์ วิเศษ เป็นครูผู้ฝึกซ้อม