PSPNEWSกิจกรรมในโรงเรียน

ภาพบรรยากาศกิจกรรมค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ ค่ายลูกเสือสุดขอบฟ้า ปราสาทสัจธรรม

03-02-2567 ภาพบรรยากาศกิจกรรมค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ ค่ายลูกเสือสุดขอบฟ้า ปราสาทสัจธรรม
รูปภาพเพิ่มเติม