PSPNEWSกิจกรรมในโรงเรียน

กิจกรรมวันตรุษจีน ” Happy Chiness New year 2024 ” จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ณ โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร

กิจกรรมวันตรุษจีน🧧🎉🐰 ” Happy Chiness New year 2024 ” จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ณ โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร
รูปภาพเพิ่มเติม : https://drive.google.com/…/1cbAydWrA9IL…