PSPNEWS

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูทั้ง 13 ท่าน ผ่านเกณฑ์การประเมิน วิทยฐานะครูชำนาญการ

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูทั้ง 13 ท่านผ่านเกณฑ์การประเมิน วิทยฐานะครูชำนาญการ ในระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล (DPA) ตามหลักเกณฑ์ ว9/2564