PSPNEWSกิจกรรมในโรงเรียน

“โครงการส่งเสริมคุณธรรม ค่ายพุทธศาสน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4”

วันที่ 27 กรกฎาคม 2566
โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร จัดกิจกรรมอบรมค่ายธรรมมะใน “โครงการส่งเสริมคุณธรรม ค่ายพุทธศาสน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4” วิทยากรโดย พระมหาไพบูลย์ ญาณวิปุโล,
พระชญานันท์ กิตฺติปัญโญ วัดราชผาติการามวรวิหาร กรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา 2566